Assalamualaikum, Selamat Datang ke Portal Rasmi Lembaga Tabung Haji
|
 • Simpanan Dengan Jaminan

  Konsep Tabungan Wadiah Yad-Dhamanah (Simpanan Dengan Jaminan)

  Konsep simpanan di TH adalah berdasarkan konsep Wadi’ah Yad Dhamanah. Ia merupakan konsep simpanan di mana pendeposit menyimpan wangnya dan TH sebagai penjaga (custodian) bersetuju untuk menjaga wang tersebut. Dalam kontrak ini, pendeposit telah memberi keizinan kepada TH untuk menggunakan/meminjam wang mereka bagi tujuan perniagaan, pelaburan dan sebagainya. Kesan daripada kebenaran ini, TH/kerajaan akan menjamin wang yang diletakkan di bawah jagaannya.

  Dari sudut keuntungan yang diperolehi, ia adalah milik penuh TH. Oleh itu, keuntungan yang diagihkan adalah menurut budi bicara TH termasuk juga memberi pulangan yang berlainan kepada para pendeposit.

  Dalil-dalil berkenaan wadiah adalah seperti berikut:

  Al-Quran:

  Alt text

  Mafhumnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil”. (An-nisa’:58)

  Hadith:

  Alt text

  Mafhumnya: “Laksanakanlah amanah terhadap sesiapa yang telah mengamanahkanmu, dan janganlah menzalimi orang yang telah menzalimi kamu”. (Sunan Abu Daud)

  Ijma’:

  Para ulama’ bersepakat secara Ijma’ bahawa Wadiah adalah satu kontrak yang dibolehkan di dalam Islam.

 • Hibah Amanah TH
  • Pengenalan
   Hibah adalah suatu amalan sunat berdasarkan kepada firman Allah SWT yang bermaksud:

   “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

   (Surah Al-Nisa’: 4);

   dan

   “….dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya”

   (Surah Al-Baqarah: 177)

  • Definisi Hibah Amanah TH

   Hibah Amanah TH adalah pemberian Harta Hibah Amanah daripada akaun simpanan TH oleh Pemberi Hibah Amanah (Pendeposit) semasa hidupnya kepada Penerima Hibah Amanah atas dasar kasih sayang, secara sukarela, tanpa paksaan dan tanpa mengenakan sebarang balasan dan berlakunya ijab dan qabul di antara Pemberi Hibah Amanah dan Penerima Hibah Amanah.

   Harta Hibah Amanah ini akan dipegang oleh pendeposit yang bertindak sebagai Pemegang Amanah dan akan diserah milik kepada Penerima Hibah Amanah selepas kematian pendeposit dan/atau kepada waris Penerima Hibah Amanah sekiranya Penerima Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu.

  • Rukun Hibah

   Rukun Hibah terdiri dari lima (5) perkara iaitu:

   1. Pemberi Hibah (Wahib)
   2. Penerima Hibah (Mawhub lahu)
   3. Harta yang dihibahkan (Mawhub)
   4. Sighah (Ijab dan Qabul)
   5. Penerimaan Hibah (Qabd)
  • Konsep Hibah Amanah TH
   Empat (4) konsep utama Hibah Amanah TH adalah seperti di Rajah 1:

   Ilustrasi Hibah Amanah TH:

   1. Kematian Pemberi Hibah Amanah

    Hj. Ahmad merupakan pendeposit di TH.Beliau berhasrat untuk menghibahkan 50% wang simpanan beliau di TH kepada isteri beliau, Hjh Aminah dan 50% kepada anak beliau, Muhammad. Di dalam permohonan tersebut, Hj. Ahmad adalah Pemberi Hibah Amanah, Hjh Aminah dan Muhammad adalah Penerima Hibah Amanah dan wang simpanan Hj. Ahmad adalah Harta Hibah Amanah. Hj. Ahmad juga merupakan Pemegang Amanah dan beliau boleh menggunakan Harta Hibah Amanah untuk faedah dirinya, membuat urus niaga dan mendapat semua manfaat yang berkaitan dengan Harta Hibah Amanah tersebut selama mana beliau masih hidup. Hj. Ahmad kemudiannya meninggal dunia. TH bertindak sebagai Pemegang Amanah Gantian yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pembahagian dan pembayaran Harta Hibah Amanah selepas kematian Hj Ahmad kepada Hjh Aminah dan Muhammad mengikut kaedah pembahagian dan syarat-syarat sepertimana yang dipersetujui

   2. Kematian Penerima Hibah Amanah

    Hj. Rosli merupakan pendeposit di TH. Beliau berhasrat untuk menghibahkan 100% wang simpanan beliau di TH kepada Rahman. Di dalam permohonan tersebut, Hj. Rosli adalah Pemberi Hibah Amanah, Rahman adalah Penerima Hibah Amanah dan wang simpanan Hj. Rosli adalah Harta Hibah Amanah. Hj. Rosli juga merupakan Pemegang Amanah dan beliau boleh menggunakan Harta Hibah Amanah untuk faedah dirinya, membuat urus niaga dan mendapat semua manfaat yang berkaitan dengan Harta Hibah Amanah tersebut selama mana Rahman masih hidup. Rahman kemudiannya meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hj. Rosli. Harta Hibah Amanah yang dihibahkan tersebut menjadi harta pusaka Rahman walaupun Hj. Rosli masih hidup. Harta Hibah Amanah tersebut akan dibayar sepenuhnya (100%) oleh TH kepada waris Rahman mengikut surat kuasa mentadbir yang perlu dikemukakan oleh waris Rahman apabila membuat tuntutan berdasarkan baki simpanan Hj. Rosli pada tarikh kematian Rahman.

  • Mengapa Memilih Hibah Amanah TH
   1. Pemberi Hibah Amanah bebas menghibahkan Harta Hibah yang dimiliki kepada sesiapa sahaja penerima yang dihajati termasuk individu bukan muslim
   2. Pemberian Hibah Amanah adalah tidak tertakluk kepada Hukum Faraid. Oleh yang demikian, sesiapa sahaja layak menerima Harta Hibah
   3. Harta yang telah dihibahkan dengan cara yang sempurna tidak boleh dituntut oleh waris-waris lain mengikut Hukum Faraid.
   4. Sebagai satu alternatif atau penyelesaian bagi pembahagian harta bagi saudara baru/mualaf yang tidak mempunyai waris beragama Islam atau kepada anak angkat
   5. Pemberi Hibah Amanah masih boleh menikmati faedah atau manfaat harta yang telah dihibahkan selagi Pemberi dan Penerima Hibah Amanah masih hidup.
  • Syarat-syarat Kelayakan

   a. Pemberi Hibah Amanah TH

   • Pendeposit TH yang mempunyai akaun dewasa;
   • Waras;
   • Berumur 18 tahun dan ke atas; dan
   • Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat di bawah Suratikatan Hibah Amanah dan Surat Kuasa Wakil

   b. Penerima Hibah Amanah TH

   • Individu warganegara Malaysia ataupun bukan warganegara Malaysia;
   • Beragama Islam atau bukan beragama Islam;
   • Waras (sekiranya tidak waras, Pemberi Hibah Amanah hendaklah melantik Penjaga Sah);
   • Tiada had umur (sekiranya Penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun, Pemberi Hibah Amanah hendaklah melantik Penjaga Sah); dan
   • Tiada had bilangan Penerima Hibah Amanah.
  • Terma-terma dan Syarat-syarat Hibah Amanah TH (sepertimana yang terkandung dalam Borang Permohonan Hibah Amanah TH /Penama)
   1. Hibah Amanah TH adalah pemberian Harta Hibah Amanah oleh Pemberi Hibah Amanah semasa hidupnya kepada Penerima Hibah Amanah atas dasar kasih sayang secara sukarela, tanpa paksaan dan tanpa mengenakan sebarang balasan dan berlakunya ijab dan qabul di antara Pemberi Hibah Amanah dan Penerima Hibah Amanah di mana Harta Hibah Amanah tersebut akan dipegang oleh Pemegang Amanah dan diserahmilikkan kepada Penerima Hibah Amanah selepas kematian Pemberi Hibah Amanah. Sekiranya Penerima Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemberi Hibah Amanah, Hibah Amanah tersebut akan menjadi harta pusaka Penerima Hibah Amanah yang akan dibayar kepada waris Penerima Hibah Amanah dengan mengemukakan dokumen-dokumen yang dikehendaki oleh lembaga apabila membuat tuntutan.
   2. Pemberi Hibah Amanah mestilah seorang pendeposit TH yang mempunyai akaun simpanan dewasa, waras, berumur 18 tahun dan ke atas serta tertakluk kepada terma-terma dan syarat- syarat di dalam Borang Permohonan Hibah Amanah TH/ Penamaan dan Suratikatan Hibah Amanah.
   3. Pemberi Hibah Amanah diberi pilihan sama ada ingin membuat Hibah Amanah TH secara keseluruhan ataupun gabungan Hibah Amanah dan Penamaan ke atas wang simpanannya di TH (‘Harta Hibah Amanah’). Pembahagian Harta Hibah Amanah kepada Penerima Hibah Amanah/Penerima Namaan adalah di dalam bentuk peratusan (%). Jumlah keseluruhan peratusan bahagian Hibah Amanah atau gabungan Hibah Amanah dan Penamaan hendaklah berjumlah sebanyak seratus peratus (100%). Sekiranya Pendeposit memilih untuk membuat Hibah Amanah atau gabungan Hibah Amanah dan Penamaan, mana-mana Penamaan yang telah dibuat sebelum ini adalah TERBATAL.
   4. Baki minimum yang perlu ada di dalam akaun simpanan TH Pemberi Hibah Amanah/pendeposit semasa permohonan hibah amanah TH dibuat adalah seperti:

    Baki minimum sebanyak RM1,200.00 sekiranya Pemberi Hibah Amanah/Pendeposit tidak membuat pendaftaran haji;

    Baki minimum sebanyak RM1,200.00 dan Yuran Pendaftaran Haji yang telah ditetapkan oleh TH sekiranya pendaftaran haji telah dibuat oleh Pemberi Hibah Amanah/Pendeposit.

   5. Pemberi Hibah Amanah /pendeposit hendaklah mengekalkan baki wang simpanan minimum berjumlah RM1,000.00 sebagai Harta Hibah Amanah (tidak termasuk Yuran Pendaftaran Haji yang telah ditetapkan oleh TH sekiranya pendaftaran telah dibuat oleh Pemberi Hibah Amanah/Pendeposit)
   6. Suratikatan Hibah Amanah mengandungi terma-terma pengisytiharan Hibah Amanah TH daripada Pemberi Hibah Amanah kepada Penerima Hibah Amanah dan Borang Permohonan Hibah Amanah TH /Penamaan ini akan menjadi sebahagian daripada Suratikatan Hibah Amanah tersebut.
   7. Pemberi Hibah Amanah juga akan menamakan TH sebagai wakilnya yang sah atas namanya dan bertindak bagi pihaknya melalui Surat Kuasa Wakil untuk menjalankan tujuan-tujuan yang dinyatakan di dalam Surat Kuasa Wakil tersebut yang akan menjadi sebahagian daripada Suratikatan Hibah Amanah.
   8. Melalui pembentukan Hibah Amanah TH ini, Penerima Hibah Amanah bersetuju melantik Pemberi Hibah Amanah sebagai Pemegang Amanah dan TH sebagai Pemegang Amanah Gantian. TH sebagai Pemegang Amanah Gantian adalah bertanggungjawab untuk mentadbir Harta Hibah Amanah selepas kematian Pemberi Hibah Amanah bagi tujuan pentadbiran dan pembahagian Harta Hibah Amanah tersebut tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di dalam Borang Permohonan Hibah Amanah TH/Penamaan, Suratikatan Hibah Amanah dan Surat Kuasa Wakil.
   9. Syarat-syarat dan kelayakan Penerima Hibah Amanah:

    • Individu warganegara Malaysia ataupun bukan warganegara Malaysia;
    • Tiada had bilangan Penerima Hibah Amanah;
    • Beragama Islam atau bukan beragama Islam;
    • Waras (sekiranya tidak waras, Pemberi Hibah Amanah hendaklah melantik Penjaga Sah); dan
    • Tiada had umur (sekiranya Penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun, Pemberi Hibah Amanah hendaklah melantik Penjaga Sah).
   10. Syarat-syarat dan kelayakan Penjaga Sah:

    • Dilantik untuk Penerima Hibah Amanah yang berumur di bawah 18 tahun dan/atau tidak waras;
    • Penjaga Sah dihadkan kepada penjaga yang sah sahaja berasaskan takrif penjagaan menurut Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Penjagaan Budak 1961 dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 seperti berikut :-
     • Ibu bapa kandung;
     • Melalui suratikatan atau wasiat yang telah disahkan melalui Perintah Mahkamah;
     • Ibu bapa angkat (dengan pembuktian sijil anak angkat dan sijil pendaftaran pengangkatan daripada Jabatan Pendaftaran Negara); dan;
     • Mana-mana orang yang mempunyai jagaan yang sah ke atas kanak-kanak itu melalui Perintah Mahkamah.

    • Kuasa Penjaga Sah gugur apabila Penerima Hibah Amanah mencapai umur 18 tahun, manakala bagi Penerima Hibah Amanah yang tidak waras kuasa Penjaga Sah tersebut akan kekal selagi mana tidak dipinda dan/atau dibatalkan.

   11. Syarat-syarat dan kelayakan Penerima Namaan:
    • Penerima Namaan yang dilantik merupakan pentadbir yang akan mentadbir harta Pendeposit mengikut Hukum Syarak;
    • Bilangan Penerima Namaan adalah terhad kepada dua (2) orang sahaja yang merupakan waris mengikut Hukum Syarak;
    • Waras; dan
    • Berumur 18 tahun dan ke atas.
   12. Sekiranya Pemberi Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Penerima Hibah Amanah, maka peratusan bahagian Harta Hibah Amanah adalah menjadi hak mutlak sepenuhnya Penerima Hibah Amanah dan peratusan bahagian Harta Hibah Amanah tersebut akan dibayar oleh TH kepada Penerima Hibah Amanah tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma yang terkandung di dalam Borang Permohonan Hibah Amanah TH /Penamaan, Suratikatan Amanah dan Surat Kuasa Wakil.
   13. Sekiranya Penerima Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemberi Hibah Amanah, peratusan bahagian Harta Hibah Amanah tersebut akan menjadi harta pusaka Penerima Hibah Amanah. Peratusan bahagian Harta Hibah Amanah tersebut akan dibayar oleh TH kepada waris Penerima Hibah Amanah mengikut surat kuasa mentadbir yang dikemukakan oleh waris Penerima Hibah Amanah apabila membuat tuntutan. TH berhak menolak Yuran Pendaftaran Haji dan Bayaran Haji yang telah ditetapkan oleh TH daripada peratusan bahagian Harta Hibah Amanah tersebut sekiranya Pemberi Hibah Amanah telah dipilih oleh TH untuk mengerjakan haji pada tahun semasa.
   14. Sekiranya kedua-dua Pemberi Hibah Amanah dan Penerima Hibah Amanah meninggal dunia serentak, Harta Hibah Amanah akan dibayar oleh TH mengikut surat kuasa mentadbir yang dikemukakan oleh waris Penerima Hibah Amanah apabila membuat tuntutan.
   15. 14A. Sekiranya terdapat Penerima Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pemberi Hibah Amanah dan warisnya menuntut Harta Hibah Amanah berikutan kematian Penerima Hibah Amanah tersebut,TH akan membuat penyelarasan ke atas peratusan untuk baki Harta Hibah Amanah yang masih ada dan terakru kepada Penerima Hibah Amanah yang hidup.

   16. Sekiranya Pendeposit meninggal dunia, peratusan bahagian Penamaan akan dibayar kepada Penerima Namaan yang merupakan seorang Pentadbir dan mewakili Pendeposit yang hendaklah membahagikan peratusan bahagian Penamaan mengikut Hukum Syarak.
   17. Bayaran peratusan bahagian Penamaan akan dibayar kepada Penerima Namaan Pertama sahaja dan hanya dibayar kepada Penerima Namaan Kedua sekiranya Penerima Namaan Pertama meninggal dunia.
   18. Namun, sekiranya Penerima Namaan Kedua ingin membuat tuntutan, Penerima Namaan Kedua mestilah mendapatkan persetujuan Penerima Namaan Pertama seperti di dalam Borang Tuntutan Pengeluaran Hibah Amanah TH/ Penamaan.
   19. Sekiranya kedua-dua Penerima Namaan meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pendeposit, maka peratusan bahagian Penamaan tersebut akan dikembalikan kepada Pendeposit untuk menguruskannya.
   20. Sila rujuk bahagian-bahagian berikut untuk terma-terma pemberian dan penerimaan Hibah Amanah TH/Penamaan:
    • Perkara C Bahagian I untuk pengakuan pemberian Hibah Amanah TH/Penamaan oleh Pemberi Hibah Amanah/Pendeposit
    • Perkara C Bahagian II untuk pengakuan Penerimaan Pemberian Hibah Amanah TH oleh Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah
    • Perkara C Bahagian III untuk pengakuan Penerima Penamaan oleh Penerima Namaan
    • Perkara C Bahagian IV untuk pelantikan Pemberi Hibah Amanah sebagai Pemegang Amanah dan pelantikan TH sebagai Pemegang Amanah Gantian oleh Penerima Hibah Amanah
    • Perkara C Bahagian V untuk Pengakuan Saksi
    • Perkara C Bahagian VI untuk pengakuan memberi maklumat peribadi tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010
   21. Hibah Amanah TH yang diisytiharkan oleh Pemberi Hibah Amanah akan terbatal sekiranya Pemberi Hibah Amanah membuat permohonan pembatalan Hibah Amanah TH tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di dalam Borang Pembatalan Hibah Amanah TH /Penamaan atau jika Pemberi Hibah Amanah hilang kelayakan sebagai pendeposit TH tertakluk kepada Akta Tabung Haji1995 (Akta 535) dan peraturan-peraturan TH
   22. Penerima Hibah Amanah,Penerima Namaan dan Penjaga Sah adalah digalakkan membuka akaun simpanan di TH
   23. Dalam keadaan Pemberi Hibah Amanah hilang keupayaan mental, pengeluaran wang daripada akaun simpanan TH Pemberi Hibah Amanah oleh wakil dibenarkan dengan syarat mendapat persetujuan secara bertulis daripada semua waris yang berhak berdasarkan Hukum Syarak dan tertakluk kepada Akta Tabung Haji1995 (Akta 535) dan peraturan-peraturan TH serta Borang Permohonan Hibah Amanah TH/ Penamaan
   24. Pemberi Hibah Amanah tidak boleh membuat pindaan dan/atau pembatalan Hibah Amanah TH tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah kecuali Penerima Hibah Amanah adalah anak kandung dan/atau cucu kandung Pemberi Hibah Amanah tetapi Pemberi Hibah Amanah hendaklah membuat pengesahan bahawa anak kandung dan/atau cucu kandung masih hidup. Syarat-syarat pindaan dan/atau pembatalan Hibah Amanah TH adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di dalam Borang Pindaan Hibah Amanah TH /Penamaan, mana-mana yang berkenan.
   25. Untuk Penamaan, Pendeposit boleh membuat pindaan dan/atau pembatalan Penamaan tanpa perlu mendapatkan persetujuan Penerima Namaan.
   26. Yuran-yuran berkenaan dengan Hibah Amanah TH ini akan dikenakan kepada Pemberi Hibah Amanah seperti berikut:
    • Permohonan Hibah Amanah TH / Penamaan: Yuran Pendaftaran RM190.00.
    • Permohonan pindaan Hibah Amanah TH / Penamaan: Yuran Pindaan RM10.00 bagi setiap pindaan.
    • Permohonan pembatalan Hibah Amanah TH / Penamaan:Yuran Pembatalan RM70.00
    • (Nota: Tertakluk kepada tambahan 6% Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST))

   27. Bayaran Yuran Tuntutan Pengeluaran Hibah Amanah TH adalah pada kadar satu peratus (1%) daripada baki wang Pemberi Hibah Amanah atau maksimum Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu (RM10, 000.00). Bayaran tersebut akan ditolak daripada akaun simpanan TH Pemberi Hibah Amanah.

    (Nota: Tertakluk kepada tambahan 6% Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST))

   28. Pemberi Hibah Amanah/Pendeposit perlu mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut semasa membuat permohonan Hibah Amanah TH /Penamaan:

    • Dokumen Pengenalan Diri Pemberi Hibah Amanah/ Pendeposit (asal dan salinan diakui sah);
    • Dokumen Pengenalan Diri Penerima Hibah Amanah/ Penjaga Sah/ Penerima Namaan (salinan diakui sah);
    • Sijil Kelahiran/Sijil Pengangkatan bagi Penerima Hibah Amanah yang berumur di bawah 18 tahun (salinan diakui sah);
    • Dokumen sokongan Penerima Hibah Amanah yang tidak waras (salinan diakui sah)

   29. Untuk tujuan tuntutan pengeluaran Hibah Amanah TH /Penamaan setelah kematian Pemberi Hibah Amanah/Pendeposit, Penerima Hibah Amanah (atau waris untuk keadaan menurut perenggan 13 di atas) /Penjaga Sah/Penerima Namaan perlu hadir di mana-mana pejabat cawangan TH dengan mengemukakan dokumen-dokumen (asal dan salinan yang diakui sah) berikut:-

    • Dokumen Pengenalan Diri Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/Penerima Namaan;
    • Sijil Kematian/Laporan Kematian Luar Negara Pemberi Hibah Amanah;
    • Sijil Kelahiran/Sijil Pengangkatan bagi Penerima Hibah Amanah yang berumur di bawah 18 tahun dan/atau tidak waras;
    • Sijil Kematian/Laporan Kematian Luar Negara bagi Penerima Hibah Amanah/Penerima Namaan yang telah meninggal dunia; dan
    • Surat Kuasa Mentadbir (sekiranya Penerima Hibah Amanah/Penerima Namaan telah meninggal dunia).

   30. Salinan dokumen hendaklah diakui sah oleh mana-mana orang seperti berikut:

    • Penghulu;
    • Ketua Masyarakat (Sabah dan Sarawak Sahaja);
    • Majikan tempat bekerja;
    • Pentadbiran tempat belajar;
    • Pesuruhjaya Sumpah; atau
    • Pentadbiran tempat belajar;
    • Pegawai TH yang diberi kuasa

   31. Kelayakan saksi pada Borang Permohonan Hibah Amanah TH/ Penamaan seperti berikut:

    • Individu yang beragama Islam, berumur 18 tahun ke atas dan waras ;atau
    • Anggota TH yang diberi kuasa;

   32. Kelayakan saksi untuk Surat Kuasa Wakil:

    • Majistret;
    • Jaksa Pendamai;
    • Pentadbir Tanah;
    • Notari Awam;
    • Pesuruhjaya Sumpah; atau
    • Pentadbiran tempat belajar;
    • Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya, Sabah dan Sarawak.

   33. Kelayakan saksi untuk Suratikatan Hibah Amanah TH

    • Anggota TH yang diberi kuasa.

  • Pembatalan & Pindaan Hibah Amanah TH
   1. Pembatalan dan Pindaan Hibah Amanah tidak boleh dibuat tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah.
   2. Walaubagaimanapun pembatalan dan pindaan dibenarkan tanpa persetujuan sekiranya Penerima Hibah Amanah adalah daripada kalangan anak kandung dan/atau cucu kandung Pemberi Hibah Amanah yang masih hidup.
  • Proses Pelaksanaan Hibah Amanah TH / Penamaan

   Bahagian ini menerangkan proses permohonan, pindaan, pembatalan, kemaskini maklumat dan tuntutan pengeluaran Hibah Amanah TH / Penamaan (jika memilih gabungan Hibah Amanah *TH dan Penamaan) (jika memilih gabungan Hibah Amanah TH dan Penamaan)

   1. Proses Permohonan Hibah Amanah TH / Penamaan
    SYARAT-SYARAT PROSES YURAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
    • Pemberi Hibah Amanah boleh memilih sama ada ingin membuat Hibah Amanah secara keseluruhan ataupun gabungan Hibah Amanah dan Penamaan.
    • Jumlah keseluruhan peratusan bahagian Hibah Amanah atau gabungan Hibah Amanah dan Penamaan hendaklah berjumlah sebanyak seratus peratus (100%). Sekiranya Pemberi Hibah Amanah memilih untuk membuat Hibah Amanah atau gabungan Hibah Amanah dan Penamaan, mana-mana Penamaan yang telah dibuat sebelum ini adalah terbatal.
    • Baki minimum yang perlu ada di dalam akaun simpanan TH Pemberi Hibah Amanah/Pendeposit semasa permohonan Hibah Amanah TH dibuat adalah seperti berikut:
     1. Baki minimum sebanyak RM1,200.00 sekiranya Pemberi Hibah Amanah/ Pendeposit tidak membuat pendaftaran haji
     2. Baki minimum sebanyak RM1,200.00 dan Yuran Pendaftaran Haji yang telah ditetapkan oleh TH sekiranya pendaftaran haji telah dibuat oleh Pemberi Hibah Amanah/ Pendeposit.

    Rujuk Diagram 1 RM193.00 termasuk 6% Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)
    • Borang Permohonan Hibah Amanah TH /Penamaan (JP031) dan Surat Kuasa Wakil (diperolehi di Pejabat TH Cawangan)
    • Dokumen pengenalan diri Pemberi Hibah Amanah/Pendeposit (asal dan salinan diakui sah)
    • Sijil Kelahiran/Sijil Pengangkatan bagi Penerima Hibah Amanah yang berumur di bawah 18 tahun (salinan diakui sah)
    • Dokumen sokongan Penerima Hibah Amanah yang tidak waras (salinan diakui sah)

    • Nota: Suratikatan Hibah Amanah (hanya akan dicetak setelah semua dokumen dilengkapkan).
   2. Proses Kemaskini Maklumat Peribadi Hibah Amanah TH /Penamaan
   3. SYARAT-SYARAT PROSES YURAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
    Pemberi Hibah Amanah/ Pendeposit boleh membuat kemaskini maklumat peribadi Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/ Penerima Namaan tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/ Penerima Namaan terlebih dahulu.

    Nota: Kemaskini Maklumat Peribadi Pemberi Hibah Amanah/ Pendeposit perlu menggunakan Borang JP003 (Borang Maklumat Ahli)
    Rujuk Diagram 2 Tiada
    • Borang Kemaskini Maklumat Peribadi Hibah Amanah *TH* / Penamaan (JP032)
    • Dokumen Pengenalan Diri Pemberi Hibah Amanah/Pendeposit (asal dan salinan diakui sah)
    • Suratikatan Hibah Amanah TH dan Surat Kuasa Wakil (asal)

    • Dokumen Pengenalan Diri Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/ Penerima Namaan (salinan diakui sah
    • Sijil Kelahiran/Sijil Pengangkatan bagi penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun (salinan diakui sah)

   4. Proses Pindaan Hibah Amanah TH /Penamaan
   5. SYARAT-SYARAT PROSES YURAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
    • Pindaan tidak boleh dibuat tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah kecuali Penerima Hibah Amanah adalah anak kandung dan/atau cucu kandung Pemberi Hibah Amanah tetapi Pemberi Hibah Amanah hendaklah membuat pengesahan bahawa anak kandung dan/atau cucu kandung masih hidup. Pemberi Hibah Amanah/ Pendeposit boleh membuat kemaskini maklumat peribadi Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/ Penerima Namaan tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/ Penerima Namaan terlebih dahulu.
    • Jenis-jenis dan tujuan Pindaan:
     1. Pembatalan Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/ Penerima Namaan: (i) pembatalan salah seorang Penerima Hibah Amanah/ Penerima Namaan tanpa membuat penggantian; atau (ii) pembatalan Penjaga Sah
     2. Tambahan Penerima Hibah Amanah/ Penerima Namaan: Penambahan Penerima Hibah Amanah/ Penerima Namaan yang baru
     3. Penggantian Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/ Penerima Namaan: Pembatalan dan penggantian Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/ Penerima Namaan yang baru.
     4. Peratusan Bahagian: Penambahan atau Pengurangan Peratusan Bahagian Harta Hibah Amanah TH/ Penamaan

    • Pindaan Penamaan tidak memerlukan persetujuan Penerima Namaan.
    Rujuk Diagram 3 RM10.60 termasuk 6% Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)
    • Pindaan Hibah Amanah *TH* / Penamaan (JP033)
    • Dokumen Pengenalan Diri Pemberi Hibah Amanah/Pendeposit (asal dan salinan diakui sah)
    • Dokumen Pengenalan Diri Penerima Hibah Amanah/Penjaga Sah/ Penerima Namaan (salinan diakui sah
    • Sijil Kelahiran/Sijil Pengangkatan bagi penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun (salinan diakui sah)

    • Suratikatan Hibah Amanah (asal)
    • Surat Kuasa Wakil (asal)

   6. Proses Pembatalan Perjanjian Hibah Amanah TH /Penamaan
   7. SYARAT-SYARAT PROSES YURAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
    • Pembatalan tidak boleh dibuat tanpa mendapat persetujuan Penerima Hibah Amanah kecuali Penerima Hibah Amanah adalah anak kandung dan/atau cucu kandung Pemberi Hibah Amanah tetapi Pemberi Hibah Amanah hendaklah membuat pengesahan bahawa anak kandung dan/atau cucu kandung masih hidup.
    • Keseluruhan perjanjian Hibah Amanah TH dan Penamaan akan terbatal
    • Pembatalan Penamaan tidak memerlukan persetujuan Penerima Namaan.
    Rujuk Diagram 4 RM 74.20 termasuk 6% Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)
    • Borang Pembatalan Hibah Amanah *TH* / Penamaan (JP034)
    • Dokumen Pengenalan Diri Pemberi Hibah Amanah/Pendeposit (asal dan salinan diakui sah)
    • Sijil Kelahiran/Sijil Pengangkatan bagi penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun (salinan diakui sah)

    • Suratikatan Hibah Amanah (asal)
    • Surat Kuasa Wakil (asal)

   8. Proses Tuntutan Pengeluaran Hibah Amanah TH /Penamaan
   9. SYARAT-SYARAT PROSES YURAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
    • Penerima Hibah Amanah membuat tuntutan kepada TH setelah kematian Pemberi Hibah Amanah
    • Waris Penerima Hibah Amanah membuat tuntutan kepada TH*dengan mengemukakan surat kuasa mentadbir sekiranya Penerima Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemberi Hibah Amanah
    Rujuk Diagram 5 Pada kadar satu peratus (1%) daripada baki wang Pemberi Hibah Amanah atau maksimum Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu RM10,000.00). Bayaran tersebut akan ditolak daripada akaun simpanan TH Pemberi Hibah Amanah.
    (Nota: Tertakluk kepada tambahan 6% Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST).
    • Borang Tuntutan Pengeluaran Hibah Amanah *TH* / Penamaan (JP035)
    • Dokumen pengenalan diri Penerima Hibah Amanah / Penjaga Sah /Penerima Namaan (asal dan salinan)
    • Sijil Kematian/Laporan Kematian Luar Negara Pemberi Hibah Amanah (asal dan salinan)

    • Sijil Kelahiran/Sijil Pengangkatan (jika Penerima Hibah Amanah di bawah umur 18 tahun dan/atau tidak waras) (asal dan salinan)
    • Surat Kuasa Mentadbir (sekiranya Penerima Hibah Amanah/Penerima Namaan telah meninggal dunia) (asal dan salinan)

  Soalan Lazim Hibah Amanah.

 • Zakat TH

  Pembayaran Zakat TH

  TH telah membayar zakat ke atas wang simpanan bagi pihak pendeposit selari dengan keputusan Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke-17 pada 3 Mei 1979 yang memutuskan hal berikut.

  Akad zakat ini turut tertera pada helaian Terma dan Syarat akaun TH serta Slip Simpanan Wang yang menyatakan persetujuan pendeposit bahawa simpanan wang mereka akan diuruskan oleh TH seperti mana yang bersesuaian. Ini juga memberi maksud bahawa urusan pembayaran zakat TH bagi pihak pendeposit termasuklah di dalam perkara di atas.

 • Kelebihan

  Kelebihan Menyimpan di TH

  1. Berlandaskan syariah Islam
  2. Suci
  3. Hibah kompetitif
  4. Zakat TH dibayar
  5. Dikecualikan cukai
  6. Dijamin oleh kerajaan
  7. Pengeluaran tanpa had kekerapan
 • Terma & Syarat Kelayakan

  Untuk menjadi pendeposit TH, mestilah :

  • Individu beragama Islam
  • Warganegara Malaysia
 • Pejabat TH
  • THCC

   Sebarang kemusykilan dan pertanyaan, sila hubungi:

   TABUNG HAJI CONTACT CENTRE (THCC)

   Telefon : 03 - 6207 1919
   Faks : 03 - 7728 4959
   E-mel : th-info@lth.gov.my
   SMS : TH sebarang pertanyaan dan hantarkan ke 33990
   setiap jawapan akan dicaj RM0.50


   Waktu Operasi : 8:00 pagi - 6:30 petang
   (Beroperasi setiap hari bermula jam 8.00 pagi sehingga 6.30 petang kecuali pada cuti umum Malaysia(Tidak termasuk Hari Raya Aidiladha).)

  • Ibu Pejabat TH

   Malaysia

   Lembaga Tabung Haji
   201, Jalan Tun Razak,
   50400 Kuala Lumpur

   Telefon : +603 2054 2000 / +603 2054 2233 / +603 2054 2400
   Faks : +603 2163 2308

   Arab Saudi

   Konsulat Jeneral Malaysia (Urusan Haji)
   Wisma Tabung Haji,
   24, Al-Bab Al-Zahabi Street,
   Behind Jamjoom Motor Workshop,
   Kilo 5, Old Makkah Road,
   P.O. Box 593,
   Jeddah 21421
   Kingdom Of Saudi Arabia


   Telefon : 009662-68716715
   Faks : 009662-6873661

  • Pejabat Cawangan TH
   • Perlis
     • PADANG BESAR
     • TH Padang Besar
     • No. 26, Bangunan PKNPs
     • Jalan Besar
     • Padang Besar Utara
     • 02100 Padang Besar PERLIS


     • Telefon : 04-949 1113
     • Faks : 04-949 1114
     • Pejabat Negeri TH - Perlis
     • Lot 1483 & 1484
     • Kompleks Perniagaan Seriab
     • 01000, KANGAR

     • Pengarah
     • Haji Mohamad Zahir bin Hussin @ Yusof

     • Timbalan Pengarah
     • Hajah Maznizan Binti Mamat
     • Telefon : 04-976 1650
     • Faks : 04-976 4137
   • Kedah
     • Pejabat Negeri TH - Kedah
     • No 5, Lot 3860,
     • Jalan Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim,
     • 06550, ALOR STAR

     • Pengarah
     • Haji Nawawi Bin Ishak

     • Timbalan Pengarah
     • Haji Muhamad Zaki Bin Haji Baijuri @ Haji Bajuri
     • Telefon : 04-714 1212 /1313 /1515
     • Faks : 04-714 1717
     • JITRA
     • TH Jitra
     • No 14 & 15
     • Batu 13, Jalan Changlun
     • 06000 JITRA


     • Telefon : 04-917 3222
     • Faks : 04-916 3655
     • KULIM
     • TH Kulim
     • Bangunan TH
     • No. 21 & 22
     • Jln Tunku Abidah
     • 09000 KULIM


     • Telefon : 04-490 3717
     • Faks : 04-495 4612
     • SUNGAI PETANI
     • TH Sungai Petani
     • Bangunan TH
     • No. 24 & 25
     • Kompleks Sri Temin
     • Jalan Ibrahim
     • 08000 SUNGAI PETANI


     • Telefon : 04-421 2314
     • Faks : 04-425 3403
     • BALING
     • TH Baling
     • Bangunan TH
     • Lot 1A
     • 09100 BALING


     • Telefon : 04-470 1481
     • Faks : 04-470 6027
     • GUAR CEMPEDAK
     • TH Guar Chempedak
     • Bangunan TH
     • Lot 415 Tingkat Bawah
     • Pekan Guar Chempedak
     • 08800 GURUN


     • Telefon : 04-468 6646
     • Faks : 04-468 5448
     • SIK
     • TH Sik
     • Bangunan TH
     • Pekan Sik
     • 08200 SIK


     • Telefon : 04-469 5362
     • Faks : 04-469 3002
     • KUALA NERANG
     • TH Kuala Nerang
     • Bangunan TH
     • Lot 10 Pekan Kuala Nerang
     • 06300 KUALA NERANG


     • Telefon : 04-786 6488
     • Faks : 04-786 9079
     • PENDANG
     • TH Pendang
     • Bangunan TH
     • 117 Bandar Baru
     • Jalan Sukamari
     • 06700, PENDANG


     • Telefon : 04-759 6975
     • Faks : 04-759 4221
     • KODIANG
     • Pusat Perkhidmatan TH Kodiang
     • Bangunan TH
     • No. 5A Tingkat Bawah
     • Jalan Perlis
     • 06100 KODIANG


     • Telefon : 04-925 0441
     • Faks : 04-925 0443
     • LANGKAWI
     • Pusat Perkhidmatan TH Langkawi
     • Bangunan TH
     • Tingkat M
     • Lot 1598 Pokok Asam
     • Kuah
     • 07000 LANGKAWI


     • Telefon : 04-966 0589
     • Faks : 04-966 9440
     • UTC KEDAH
     • TH UTC Kedah
     • Bangunan MBAS
     • Lot 3-11, Tingkat 3
     • Jalan Kolam Air
     • 05675 ALOR SETAR


     • Telefon : 04-736 0034
     • Faks : 04-736 0035
   • Pulau Pinang
     • TH BAYAN LEPAS
     • TH Negeri Pulau Pinang
     • Lot 5789 & 5790
     • Jalan Dato’ Ismail Hashim
     • 11900, BAYAN LEPAS

     • Pengarah
     • Haji Abu Shukor Bin Jangga

     • Timbalan Pengarah
     • Haji Ahmad Hapizudin Bin Abas
     • Telefon : 04-641 2252
     • Faks : 04-641 2268
     • KEPALA BATAS
     • TH Kepala Batas
     • Lot 35A & 35B,
     • Bangunan MARA
     • Lorong Bertam Indah 4/9
     • Taman Bertam Indah
     • 13200 KEPALA BATAS


     • Telefon : 04-575 1000
     • Faks : 04-575 5000
     • BUKIT MERTAJAM
     • TH Bukit Mertajam
     • Lot 14 & 16 Tingkat Bawah
     • Jalan Perda Barat
     • Bandar Baru Perda
     • 14000 BUKIT MERTAJAM


     • Telefon : 04-539 0288
     • Faks : 04-537 5686
     • BUTTERWORTH
     • TH Butterworth
     • Bangunan TH
     • No. 2828-G-1
     • Jalan Bagan Luar
     • 12000, BUTTERWORTH


     • Telefon : 04-323 1770
     • Faks : 04-324 1904
   • Perak
     • Pejabat Negeri TH - Perak (IFiC)
     • Aras 1 & 2, Bangunan TH
     • Jalan Koo Chong Kong
     • 30000, IPOH

     • Pengarah
     • Haji Rozimin Bin Ahamed Kamil

     • Timbalan Pengarah
     • Haji Johari Bin Ismail
     • Telefon : 05-243 5740
     • Faks : 05-243 5739
     • BAGAN SERAI
     • TH Bagan Serai
     • No. 110 Jalan Besar
     • 34300 BAGAN SERAI


     • Telefon : 05-721 5291
     • Faks : 05-721 1391
     • TELUK INTAN
     • TH Teluk Intan
     • PT 5006 & 5007
     • Bangunan SKOMK
     • Jalan Mahkamah
     • 36000 TELUK INTAN


     • Telefon : 05-622 2022
     • Faks : 05-622 2776
     • KUALA KANGSAR
     • TH Kuala Kangsar
     • Lot 71 Bandar Baru
     • Jalan Bendahara
     • 33000 KUALA KANGSAR


     • Telefon : 05-776 1599
     • Faks : 05-776 4802
     • TAIPING
     • TH Taiping
     • No. 2 Lorong Koperasi 1
     • Medan Koperasi
     • 34000 TAIPING


     • Telefon : 05-8085 444
     • Faks : 05-806 4421
     • GRIK
     • TH Grik
     • Lot 276 Bangunan TH
     • Jalan Tokong Datoh
     • 33300 GRIK


     • Telefon : 05-791 2377
     • Faks : 05-791 8880
     • SITIAWAN
     • TH Sitiawan
     • Lot 1377, Tingkat Bawah
     • Bangunan TH
     • Jalan Raja Omar
     • 32000 SITIAWAN


     • Telefon : 05-691 1155
     • Faks : 05-692 5349
     • BOTA KANAN
     • TH Bota
     • Lot 34 & 35
     • Bangunan TH
     • Jalan Besar
     • 32600 BOTA KANAN


     • Telefon : 05-376 3342
     • Faks : 05-376 3371
     • TAPAH
     • TH Tapah
     • Bangunan TH
     • Lot 358,359 & 360
     • Jalan Raja
     • 35000 TAPAH


     • Telefon : 05-401 6857
     • Faks : 05-401 6889
     • SLIM RIVER
     • TH Slim River
     • Lot 50 Tingkat Bawah
     • Bangunan TH
     • 35800, SLIM RIVER


     • Telefon : 05-452 0811
     • Faks : 05-452 9964
     • PARIT BUNTAR
     • TH Parit Buntar
     • No. 29 Jalan Perwira
     • Pusat Bandar Parit Buntar
     • 34200 PARIT BUNTAR


     • Telefon : 05-717 1358
     • Faks : 05-716 6351
     • TANJUNG MALIM
     • TH Tanjung Malim
     • No. 39 & 39A
     • Jalan Permai 1A
     • Taman Ketoyong Permai
     • 35900 TANJUNG MALIM

     • Telefon : 05-458 1216
     • Faks : 05-458 1215
     • PARIT
     • TH Parit
     • 17A, Bangunan TH
     • Jalan Masjid
     • 32800 PARIT


     • Telefon : 05-377 1969
     • Faks : 05-377 3306
     • UTC PERAK
     • TH UTC PERAK
     • Lot 10 Tingkat 2,
     • Bangunan Urban Transformasi Centre
     • Jalan Dato’ Onn Jaafar
     • 30000 IPOH

     • Manager
     • Haji Mohd. Shuhaimi Ahmad

     • Telephone : 05-241 3293 / 05-241 3491
     • Fax : 05-241 3492
   • Selangor
     • Pejabat Negeri TH - Selangor
     • Jalan SS 6/1
     • Kelana Jaya
     • 47301, PETALING JAYA

     • Pengarah
     • Haji Mohd Sawal Bin Abong

     • Timbalan Pengarah
     • Hajah Zurita Binti Ahmad Raffie
     • Telefon : 03-7874 1033
     • Faks : 03-7874 1140
     • SUNGAI BESAR
     • TH Sungai Besar
     • Lot 5713, Bangunan TH
     • Jalan Sungai Limau
     • 45300 SUNGAI BESAR


     • Telefon : 03-3224 1375
     • Faks : 03-3224 5233
     • TANJUNG KARANG
     • TH Tanjung Karang
     • Tingkat Bawah,
     • Bangunan TH
     • Jalan Kilang Padi
     • 45500 TANJUNG KARANG


     • Telefon : 03-3269 8368
     • Faks : 03-3269 4070
     • KLANG
     • TH Klang
     • Tingkat Bawah,
     • Bangunan TH
     • Jalan Kapar
     • 41400 KLANG


     • Telefon : 03-3342 1422 / 23
     • Faks : 03-3343 2620
     • BANTING
     • TH Banting
     • No. 120 & 122,
     • Tingkat Bawah Bangunan TH,
     • Jalan Bunga Pekan
     • 42700 BANTING


     • Telefon : 03-3187 1880
     • Faks : 03-3181 3462
     • BANGI
     • TH Bangi
     • No. 401, Kompleks Diamond
     • Bangi Business Park
     • Bandar Baru Bangi
     • 43000 BANGI


     • Telefon : 03-8210 0804 / 806
     • Faks : 03-8210 0805
     • KUALA KUBU BHARU
     • TH Kuala Kubu Bharu
     • Tingkat Bawah,
     • Bangunan TH
     • Jalan Rasathurai
     • 44000 KUALA KUBU BHARU


     • Telefon : 03-6064 1560
     • Faks : 03-6064 3077
     • SHAH ALAM
     • TH Shah Alam
     • Tingkat Bawah, Lot G-09,
     • Kompleks Anggerik Mall
     • Precint 2.6, Jalan 14/7,
     • Seksyen 14
     • 40000 SHAH ALAM


     • Telefon : 03-5513 8082
     • Faks : 03-5513 8084
     • DAMANSARA
     • TH Damansara
     • Tingkat Bawah,
     • Bangunan TH Uptown 3
     • No. 3, Jalan SS 21/39
     • 47400 PETALING JAYA


     • Telefon : 03-7727 0032
     • Faks : 03-7727 0037
     • KAJANG
     • TH Kajang
     • Tingkat Bawah, Bangunan TH
     • Jalan Sungai Chua
     • 43000 KAJANG


     • Telefon : 03-8736 3839
     • Faks : 03-8733 1043
     • BATU CAVES
     • TH Batu Caves
     • No. 16,
     • Jalan Medan Batu Caves 1
     • Medan Batu Caves
     • 68100 BATU CAVES


     • Telefon : 03-6186 0313
     • Faks : 03-6186 0445
     • AMPANG
     • TH Ampang
     • No. 55,
     • Jalan Wawasan Ampang 2/1
     • Bandar Baru Ampang
     • 68000, AMPANG


     • Telefon : 03-4296 9420
     • Faks : 03-4295 4685
   • Kuala Lumpur
     • Pejabat Negeri TH - Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
     • IFiC KL Sentral
     • Aras Bawah & Aras 1, Menara TH Sentral
     • Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5
     • Kuala Lumpur Sentral
     • 50470 KUALA LUMPUR

     • Pengarah
     • Haji Mohamad bin Abas

     • Timbalan Pengarah
     • Haji Mohd Hanifah Bin Kamararudin
     • Telefon : 03-22761443 & 03-2271444
     • Faks : 03-22761445

     • JALAN TUN RAZAK
     • TH Jalan Tun Razak (IFiC)
     • Lantai 2,
     • Ibu Pejabat TH
     • 201, Jalan Tun Razak
     • 50732 KUALA LUMPUR


     • Telefon : 03-2054 2433 / 03-2054 2434
     • Faks : 03-2163 7235
   • Putrajaya
     • TH Putrajaya (IFiC) - Wilayah Persekutuan Putrajaya
     • Kompleks Islam Putrajaya, Blok B,
     • Jalan Tunku Abdul Rahman, Presint 3,
     • Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
     • 62100 PUTRAJAYA


     • Telefon : 03-8893 0120
     • Faks : 03-8893 0140
   • Labuan
     • Pusat Perkhidmatan TH Labuan - Wilayah Persekutuan Labuan
     • Bangunan TH
     • Lot 3500 Jalan Bunga Kesuma
     • Peti Surat 81607
     • 87026 LABUAN


     • Telefon : 087-414 646
     • Faks : 087-412 646
   • Negeri Sembilan
     • Pejabat Negeri TH - Negeri Sembilan
     • Bangunan TH, Kompleks Terminal 1
     • Jalan Lintang
     • 70000, SEREMBAN

     • Pengarah
     • Haji Khairoddin Bin Ahmad

     • Timbalan Pengarah
     • Haji Abd Malek Bin Hassan
     • Telefon : 06-767 0052
     • Faks : 06-767 0053
     • Pusat Perkhidmatan TH Kuala Pilah
     • Bangunan TH
     • No 234,
     • Tingkat Mezzanine
     • Jalan Dato’ Undang Johol
     • 72000 KUALA PILAH


     • Telefon : 06-481 1369
     • Faks : 06-481 0493
     • REMBAU
     • TH Rembau
     • Bangunan TH
     • Tingkat Bawah
     • Lot 63 Jalan Le Poon
     • 71300 REMBAU


     • Telefon : 06-685 1010
     • Faks : 06-685 8184
     • PORT DICKSON
     • TH Port Dickson
     • Bangunan TH
     • Lot 825, Jalan Baharu
     • 71000 PORT DICKSON


     • Telefon : 06-647 4757
     • Faks : 06-647 6104
     • TAMPIN
     • TH Tampin
     • Bangunan TH
     • PT 60 & 61 Tampin Square
     • 73000 TAMPIN


     • Telefon : 06-441 3797
     • Faks : 06-441 8625
     • JELEBU
     • TH Jelebu
     • Bangunan TH
     • Jalan Dato’ Moyang Salleh
     • 71600 KUALA KLAWANG


     • Telefon : 06-613 6900
     • Faks : 06-613 9468
     • BAHAU
     • TH Bahau
     • Bangunan TH
     • Lot 962 Jln Mahligai
     • 72100 BAHAU


     • Telefon : 06-454 5620
     • Faks : 06-454 1397
     • GEMAS
     • TH Gemas
     • PT 4615
     • Bandar Baru Gemas
     • 73400, GEMAS


     • Telefon : 07-948 4843
     • Faks : 07-948 4842
     • AMPANGAN
     • TH Ampangan
     • Lot PT 5310
     • Ampangan Business Centre
     • 70400 SEREMBAN


     • Telefon : 06-767 5225
     • Faks : 06-767 5335
   • Melaka
     • MELAKA
     • TH Negeri Melaka (IFiC)
     • Bangunan TH
     • Lot 250 Jalan Banda Kaba
     • Peti Surat 205
     • 75740 MELAKA

     • Pengarah
     • Haji Amat Kassim Bin Pait

     • Timbalan Pengarah
     • Haji Noramat Bin Abd Rahman
     • Telefon : 06-283 6303
     • Faks : 06-282 0506
     • MASJID TANAH
     • TH Masjid Tanah
     • Bangunan TH
     • Tingkat Bawah
     • 78300 MASJID TANAH


     • Telefon : 06-384 1329
     • Faks : 06-384 8640
     • JASIN
     • TH Jasin
     • JA 1762
     • Pusat Perniagaan Bandar Baru
     • 77000 JASIN


     • Telefon : 06-529 1602
     • Faks : 06-529 5045
     • ALOR GAJAH
     • TH Alor Gajah
     • KM1303 Aked MARA
     • Jln Pasar
     • 78000 ALOR GAJAH


     • Telefon : 06-556 7759
     • Faks : 06-556 7760
     • MERLIMAU
     • TH Merlimau
     • JC 152 Tingkat Bawah dan Satu
     • Jalan BMU 7
     • Bandar Baru Merlimau Utara
     • 77300 MELAKA


     • Telefon : 06-263 3505
     • Faks : 06-263 3606
     • UTC MELAKA
     • TH UTC Melaka
     • Lot 1-02, Aras 1
     • Bangunan UTC
     • Jalan Tan Chay Yan
     • Off Jalan Hang Tuah
     • 75300 MELAKA


     • Telefon : 06-281 3218
     • Faks : 06-281 0437
   • Johor
     • JOHOR BAHRU
     • TH Negeri Johor (IFiC)
     • Lot 20485 Menara TH
     • Jalan Air Molek
     • Peti Surat 210
     • 80720 JOHOR BAHRU

     • Pengarah
     • Dato’ Haji Mohammad @ Mokhzani Bin Mukhtar

     • Timbalan Pengarah
     • Haji Mustafa Kamal bin Abdul Latif
     • Telefon : 07-223 0052
     • Faks : 07-224 8713
     • BATU PAHAT
     • TH Batu Pahat
     • Bangunan TH
     • Lot 19351 Jln Timah Sari
     • 83000 BATU PAHAT


     • Telefon : 07-432 6528
     • Faks : 07-432 4960
     • MUAR
     • TH Muar
     • Bangunan TH
     • Tingkat Bawah
     • Jalan Sisi
     • 82000 MUAR


     • Telefon : 06-952 2735
     • Faks : 06-954 2954
     • PONTIAN
     • TH Pontian
     • Bangunan TH
     • No.453, Jalan Al-Sagoff
     • 82000 PONTIAN


     • Telefon : 07-687 1711
     • Faks : 07-687 3300
     • SEGAMAT
     • TH Segamat
     • No.10, Jalan Genuang Perdana,
     • Taman Genuang Perdana
     • 85000 SEGAMAT


     • Telefon : 07-943 7595
     • Faks : 07-943 6540
     • KOTA TINGGI
     • TH Kota Tinggi
     • No 32-A, Jalan Indah,
     • Taman Medan Indah,
     • 81900 KOTA TINGGI


     • Telefon : 07-883 2880
     • Faks : 07-882 2790
     • KLUANG
     • TH Kluang
     • No.42 & 44,
     • Bangunan TH
     • Jalan Dato’ Kapten Ahmad
     • 86000 KLUANG


     • Telefon : 07-772 1922
     • Faks : 07-776 0580
     • MERSING
     • Pusat Perkhidmatan TH Mersing
     • Lot 42 (Bawah)
     • Jalan Jeti
     • Bandar Tepian Sungai
     • 86800 MERSING


     • Telefon : 07-799 3678
     • Faks : 07-799 1115
     • PARIT RAJA
     • TH Parit Raja
     • No.16 Aras Bawah
     • Bangunan UMNO Sri Gading
     • Parit Raja
     • 86400 BATU PAHAT


     • Telefon : 07-453 1013
     • Faks : 07-453 1044
     • KULAI
     • TH Kulai
     • Tingkat Bawah No.149
     • Jalan Susur 3
     • 81000 KULAI


     • Telefon : 07-662 1336
     • Faks : 07-662 4336
     • LABIS
     • TH Labis
     • (Penutupan Sementara Sehingga Diberitahu Kelak)
     • No.3-4 Jalan Yong Peng
     • 85300 LABIS


     • Telefon : 07-925 2525
     • Faks : 07-925 3525
     • PASIR GUDANG
     • TH Pasir Gudang
     • Tingkat Bawah & Tingkat 1
     • No. 48, Jalan Serangkai 18, Taman Bukit Dahlia,
     • 81700 PASIR GUDANG


     • Telefon : 07-255 7701
     • Faks : 07-255 7702
     • UTC JOHOR
     • TH UTC Johor
     • L03-UTC-02,
     • Galleria @ Kotaraya
     • Jalan Trus
     • 80000 JOHOR BHARU


     • Telefon : 07-221 8226
     • Faks : 07-221 9226
   • Pahang
     • TH KUANTAN
     • TH Negeri Pahang
     • Bangunan TH
     • Lot. 35 Jalan Bukit Ubi
     • 25200, KUANTAN

     • Pengarah
     • Hajah Musalimah Binti Mustaffa

     • Timbalan Pengarah
     • -
     • Telefon : 09-516 5535
     • Faks : 09-516 5534
     • TEMERLOH
     • TH Temerloh
     • Bangunan TH
     • Tingkat Bawah & Mezzanine
     • Jalan Ibrahim
     • 28000 TEMERLOH


     • Telefon : 09-296 1392
     • Faks : 09-296 4384
     • PEKAN
     • TH Pekan
     • Bangunan TH
     • No.1 Pusat Komersial Pekan
     • Jalan Sultan Abu Bakar
     • 26600 PEKAN


     • Telefon : 09-422 2062
     • Faks : 09-422 2069
     • JERANTUT
     • TH Jerantut
     • Tingkat Bawah & Satu
     • No.7 Peringkat III
     • Jalan Dewangsa
     • 27000 JERANTUT


     • Telefon : 09-266 1166
     • Faks : 09-266 9505
     • KUALA LIPIS
     • TH Kuala Lipis
     • Bangunan TH
     • No.116A Bandar Baru
     • 27200 KUALA LIPIS


     • Telefon : 09-312 2377
     • Faks : 09-312 3081
     • BENTONG
     • TH Bentong
     • Bangunan TH
     • Jalan Ah Peng
     • 28700 BENTONG


     • Telefon : 09-223 2600 / 09-223 2602
     • Faks : 09-223 2601
     • BANDAR TUN ABDUL RAZAK JENGKA
     • TH Bandar Tun Abdul Razak Jengka
     • No.8, Lorong Mutiara 7
     • Nadi Kota
     • 26400 BANDAR TUN ABDUL RAZAK JENGKA


     • Telefon : 09-466 2039
     • Faks : 09-467 6039
     • MUADZAM SHAH
     • TH Muadzam Shah
     • MM 38 Medan Mewah
     • Jalan Dara
     • 26700 MUADZAM SHAH


     • Telefon : 09-452 2592
     • Faks : 09-452 4276
     • MARAN
     • TH Maran
     • Lot Tepi Bgn Kedai MDM
     • Jalan Masjid Lama
     • 26500 MARAN


     • Telefon : 09-477 3193 / 09-477 3198
     • Faks : 09-477 3194
     • ROMPIN
     • Pusat Perkhidmatan TH Rompin
     • No.2 Tingkat 1
     • Jalan Cemara Utama
     • 26800 KUALA ROMPIN


     • Telefon : 09-414 1679
     • Faks : 09-414 1680
     • RAUB
     • Pusat Perkhidmatan TH Raub
     • Tingkat 1, Lot 16474 & 16475 Bank Islam (M) Cawangan Raub
     • Pusat Perniagaan Inderapura, Jalan Tras
     • 27600 RAUB


     • Telefon : 09-355 5070
     • Faks : 09-356 2396
     • KUANTAN
     • TH UTC Pahang
     • Lot 2-16, Aras 2
     • Bangunan UTC Pahang
     • Jalan Stadium
     • 25000 KUANTAN


     • Telefon : 09- 5124 888
     • Faks : 09 -5124 777
   • Terengganu
     • TH Kuala Terengganu
     • TH Negeri Terengganu
     • Bangunan TH
     • No.160 Jalan Sultan Ismail
     • 20200 KUALA TERENGGANU

     • Pengarah
     • Dato’ Haji Mohyen Bin Haji Mosman

     • Timbalan Pengarah
     • Haji Nizar Johar Bin Abdul Wahab
     • Telefon : 09-626 4566
     • Faks : 09-622 0811
     • BESUT
     • TH Besut
     • Bangunan TH
     • PN3276, Lot 466, Jalan Besar
     • 22000 JERTEH


     • Telefon : 09-697 1012
     • Faks : 09-697 6559
     • KEMAMAN
     • TH Kemaman
     • Lot G.03,Tkt. Bawah, Bangunan Wisma Serangkai
     • Jln Sulaimani
     • 24000 KEMAMAN


     • Telefon : 09-859 1711
     • Faks : 09-858 3985
     • DUNGUN
     • TH Dungun
     • Lot PT 130
     • Jalan Sungai Penaga
     • 23000 DUNGUN


     • Telefon : 09-848 2715
     • Faks : 09-848 5441
     • KUALA BERANG
     • TH Kuala Berang
     • Lot No. G 306
     • Bangunan PMINT
     • 21700 KUALA BERANG


     • Telefon : 09-681 2522
     • Faks : 09-681 1996
     • SETIU
     • TH Setiu
     • Lot 727
     • Bangunan TH
     • 22100 SETIU


     • Telefon : 09-609 9411
     • Faks : 09-609 0435
     • MARANG
     • TH Marang
     • No.5, Bangunan Haji Haron
     • Kijing
     • 21600 MARANG


     • Telefon : 09-618 4818
     • Faks : 09-618 4108
     • KERTEH
     • TH Kerteh
     • Tkt. Bawah
     • No. 45 Bandar Sri Kerteh
     • 24300 KERTEH


     • Telefon : 09-826 2200
     • Faks : 09-826 4200
     • UTC TERENGGANU
     • TH UTC TERENGGANU
     • L1- UTC -02
     • Tingkat 1
     • Kompleks Paya Bunga Square
     • Jalan Masjid Abidin
     • 20200 KUALA TERENGGANU


     • Telefon : 09-631 2691
     • Faks : 09-625 2363
   • Kelantan
     • TH KOTA BHARU
     • TH Negeri Kelantan
     • Wisma Ilmu
     • Bangunan Tabung Haji
     • Jalan Doktor
     • 15000, KOTA BHARU


     • Telefon: 09-778 8455
     • Faks : 09-778 1455

     • Pengarah
     • Haji Wahyudin Bin Haji Tamami

     • Timbalan Pengarah
     • Haji Ashrof Bin Shamsudin
     • BACHOK
     • TH Bachok
     • PT150
     • Jln Pantai Irama
     • 16300 BACHOK
     • MACHANG
     • TH Machang
     • Bangunan Kedai TH
     • No. 36 Pasar Baru
     • 18500 MACHANG


     • Telefon : 09-975 1176
     • Faks : 09-975 6040
     • PASIR MAS
     • TH Pasir Mas
     • Lot 321 & 322, Seksyen 1
     • Jalan Masjid Lama
     • 17000, PASIR MAS


     • Telefon : 09-790 9035
     • Faks : 09-790 9024
     • PASIR PUTEH
     • TH Pasir Puteh
     • Tingkat 1,
     • Bangunan TH
     • Jalan Madrasah
     • 16800 PASIR PUTEH


     • Telefon : 09-786 6255
     • Faks : 09-786 4995
     • TANAH MERAH
     • TH Tanah Merah
     • Lot 211 & 212
     • Bangunan TH
     • Jalan Hospital
     • 17500, TANAH MERAH


     • Telefon : 09-955 6121
     • Faks : 09-955 1359
     • KUALA KRAI
     • Pusat Perkhidmatan TH Kuala Krai
     • Lot 2627, Tingkat Bawah & Tingkat 1
     • Jalan Sultan Yahya Petra
     • 18000 KUALA KRAI


     • Telefon : 09-966 6003
     • Faks : 09-966 0873
     • GUA MUSANG
     • TH Gua Musang
     • Lot B2, B3, B4, B5 dan B9
     • Bangunan TH
     • Jalan Pejabat Kesedar
     • Bandar Baru Gua Musang
     • 18300 GUA MUSANG


     • Telefon : 09-912 1623
     • Faks : 09-912 3018
     • JELI
     • TH Jeli
     • Lembaga Tabung Haji
     • Lot 1160
     • Pusat Bandar Jeli
     • 17600 JELI


     • Telefon : 09-946 2559
     • Faks : 09-946 2459
     • KOTA BAHARU
     • TH UTC Kelantan
     • L1, 04, Lot 378
     • Seksyen 16, Jalan Hamzah
     • 15050 KOTA BHARU


     • Telefon : 09-743 8723
     • Faks : 09-743 7991
   • Sabah
     • TH KOTA KINABALU
     • TH Negeri Sabah
     • Tingkat Bawah
     • Jalan Sembulan
     • Peti Surat 12908
     • 88832, KOTA KINABALU

     • Pengarah
     • Datin Hajah Nurlaila Binti Said

     • Timbalan Pengarah
     • Haji Norsaiful Adlam Bin Mohd Dimyati
     • Telefon : 088-244893
     • Faks : 088-221758
     • TAWAU
     • TH Tawau
     • Lot 18 G dan 19 G
     • Lorong Plaza Damai 1
     • Plaza Damai, Jalan Damai
     • Peti Surat 920
     • 91008 TAWAU


     • Telefon : 089-770985
     • Faks : 089-759003
     • SANDAKAN
     • TH Sandakan
     • Lot 4, Blok B, Fasa D2
     • Bandar Labuk Jaya
     • Batu 7, Jalan Labuk
     • 90000 SANDAKAN


     • Telefon : 089-263 117
     • Faks : 089-228 985
     • LAHAD DATU
     • TH Lahad Datu
     • Bangunan TH
     • Lot 43, Fajar Centre
     • Jalan Segama
     • 91119 LAHAD DATU


     • Telefon : 089-883250
     • Faks : 089-889504
     • BEAUFORT
     • TH Beaufort
     • Bangunan TH
     • Peti Surat No.19
     • 89807 BEAUFORT


     • Telefon : 087-212 433
     • Faks : 087-214 533
     • SEMPORNA
     • TH Semporna
     • Lot 7A & 8A
     • Jalan Bubul
     • Bandar Utama Semporna
     • Off Tawau
     • 91308 SEMPORNA


     • Telefon : 089-781 360
     • Faks : 089-784 148
     • KOTA BELUD
     • TH Kota Belud
     • Suria Commercial Centre
     • Lot 1 dan 2
     • Peti Surat 292
     • 89158, KOTA BELUD


     • Telefon : 088-977 440
     • Faks : 088-977 441
     • KUDAT
     • TH Kudat
     • Lot G8, Tingkat Bawah
     • Pekan Tomborungus
     • 89058, KUDAT


     • Telefon : 088-613 388
     • Faks : 088-613 377
     • KENINGAU
     • Pusat Perkhidmatan TH Keningau
     • Lot A2, Tingkat 1
     • Pusat Komersil Datun
     • Jalan Masak
     • 89008 KENINGAU


     • Telefon : 087-333 266
     • Faks : 087-333 277
   • Sarawak
     • TH KUCHING
     • TH Negeri Sarawak
     • Lot 16 17 & 18
     • Jalan Satok Peti Surat 2603
     • 93752 KUCHING

     • Pengarah
     • Hajah Zaiton Binti Mohd Yusoff

     • Timbalan Pengarah
     • Haji Mohamad Bin Salim
     • Telefon : 082-424 922
     • Faks : 082-419721
     • MIRI
     • TH Miri
     • Lot 508 & 509 Bangunan TH
     • Pelita Commercial Centre
     • Jalan Miri-Pujut
     • Peti Surat 179
     • 98000 MIRI


     • Telefon : 085-417 855
     • Faks : 085-432 367
     • SIBU
     • TH Sibu
     • Bangunan TH
     • Lot 1737 Jln Kampong Datu
     • Peti Surat 1709
     • 96008 SIBU


     • Telefon : 084-316 550
     • Faks : 084-340 549
     • LIMBANG
     • TH Limbang
     • Bangunan TH
     • Lot 2070 & 2071,
     • Jalan Ricketts
     • Peti Surat 410
     • 98708 LIMBANG


     • Telefon : 085-212 973
     • Faks : 085-215 453
     • SRI AMAN
     • TH Sri Aman
     • Bangunan TH
     • Lot 665 & 666 Jln Hospital
     • Peti Surat 163
     • 95007 SRI AMAN


     • Telefon : 083-320 039
     • Faks : 083-326 551
     • SARIKEI
     • TH Sarikei
     • No. 23A Lot 1620,
     • Jalan Getah
     • Peti Surat118
     • 96107 SARIKEI


     • Telefon : 084-653 057
     • Faks : 084-658 140
     • BINTULU
     • TH Bintulu
     • Bangunan TH
     • No. 2 Medan Jaya
     • Peti Surat 768
     • 97008 BINTULU


     • Telefon : 086-336 696
     • Faks : 086-315 696
     • MUKAH
     • TH Mukah
     • Tingkat Bawah & Tingkat 1
     • Sublot 24, Lot 1279
     • Blok 68, Boulevard Setia Raja
     • 96400 MUKAH


     • Telefon : 084-872 588
     • Faks : 084-872 589
     • KUCHING
     • TH UTC Sarawak
     • Aras 1, Unit 4.03
     • Lot 218, 337 & 338
     • Seksyen 47
     • Kuching Town Land District
     • Jalan Padungan
     • 93100 KUCHING


     • Telefon : 082-423 922
     • Faks : 082-421 923

   Waktu Operasi Kaunter TH, klik disini.

  • Anak Syarikat TH

    PERLADANGAN

    • TH PLANTATIONS BERHAD
    • Tingkat 31-35, Menara TH Platinum
     No 9, Jalan Persiaran KLCC
    • 50080 Kuala Lumpur
    • Tel: 03-2603 4800
    • Faks: 03-2603 4695
    • Laman Web: www.thplantations.my
    • TH INDO INDUSTRIES SDN BHD
    • Tingkat 35, Menara TH Platinum
     No 9, Persiaran KLCC
    • 50088 Kuala Lumpur
    • Tel: 03-2603 4800
    • Faks: 03-2603 4695
    • TH INDOPALMS SDN BHD
    • Tingkat 35, Menara TH Platinum
     No 9, Persiaran KLCC
    • 50088 Kuala Lumpur
    • Tel: 03-2603 4800
    • Faks: 03-2603 4695
    • TH ESTATES (HOLDINGS) SDN BHD
    • Tingkat 35, Menara TH Platinum
     No 9, Persiaran KLCC
    • 50088 Kuala Lumpur
    • Tel: 03-2603 4800
    • Faks: 03-2603 4695
    • DERU SEMANGAT SDN BHD
    • Tingkat 35, Menara TH Platinum
     No 9, Persiaran KLCC
    • 50088 Kuala Lumpur
    • Tel: 03-2603 4800
    • Faks: 03-2603 4695

    KEWANGAN ISLAM

    • BIMB HOLDINGS BERHAD (BHB)
    • Aras 31, Menara Bank Islam
     No. 22 Jalan Perak
    • 50400 Kuala Lumpur
    • Tel: 03-2781 2999
    • Faks: 03-2781 2998
    • Laman Web: www.bimbholdings.com

    PEMBANGUNAN HARTANAH & PEMBINAAN

    • TH PROPERTIES SDN BHD
    • Level 20, Bangunan TH Selborn
     153, Jalan Tun Razak
    • 50400 Kuala Lumpur
    • Tel: 03-2687 3333
    • Faks: 03-2687 3322
    • Laman Web: www.th-properties.com
    • LTH PROPERTY INVESTMENT (L) INC.
    • Tingkat 13(A), Main Office Tower
     Financial Park, Labuan, Jalan Merdeka
    • 87000 Labuan
    • Tel: 087-451 688
    • Faks: 087-453 688
    • LTH PROPERTY HOLDINGS LIMITED
    • Fifth Floor, 37 Esplanade
     St Helier, Jersey JE1 2TR
    • Channel Islands
    • LTH PROPERTY HOLDINGS 2 LIMITED
    • Fifth Floor, 37 Esplanade
     St Helier, Jersey JE1 2TR
    • Channel Islands

    HOSPITALITI

    • TH HOTEL & RESIDENCE SDN BHD (THHR)
    • Aras 17, Bangunan Tabung Haji
     201 Jalan Tun Razak
    • 50400 Kuala Lumpur
    • Tel: 03-2161 1700
    • Faks: 03-2162 2700
    • Laman Web: www.thhotels.com.my

     PERKHIDMATAN LAIN-LAIN

     • THETA EDGE BERHAD
     • A-3A-3A, Blok A, Oasis Square Office
      Jalan PJU 1A/7A, Ara Damansara
     • 47301 Petaling Jaya Selangor
     • Tel: 03-7622 1188
     • Faks: 03-7666 69768
     • Laman Web: www.theta-edge.com
     • TH MARINE HOLDINGS (L) INC.
     • 38F, Level 2, Jalan Radin Anum
      Bandar Baru Sri Petaling
     • 57000 Kuala Lumpur
     • Tel: 03-9058 2244
     • Faks: 03-9059 6845
     • TH MARINE SDN BHD
     • 38F, Level 2, Jalan Radin Anum
      Bandar Baru Sri Petaling
     • 57000 Kuala Lumpur
     • Tel: 03-9058 2244
     • Faks: 03-9059 6845
 • Waktu Operasi
  • Waktu operasi kaunter TH mengikut negeri adalah seperti berikut:

   Kelantan :

   HARI WAKTU PEJABAT OPERASI KAUNTER
   AHAD - RABU 8.00 pagi - 1.00 ptg
   2.00 ptg - 5.00 ptg
   8.30 pagi - 4.30 ptg
   KHAMIS 8.00 pagi - 1.00 ptg
   2.00 ptg - 3.30 ptg
   8.30 pagi - 3.15 ptg

   Kedah :

   HARI WAKTU PEJABAT OPERASI KAUNTER
   AHAD - RABU 8.00 pagi - 1.00 ptg
   2.00 ptg - 5.00 ptg
   8.30 pagi - 4.30 ptg
   KHAMIS 8.00 pagi - 1.00 ptg
   2.00 ptg - 3.30 ptg
   8.30 pagi - 3.00 ptg

   Terengganu :

   HARI WAKTU PEJABAT OPERASI KAUNTER
   AHAD - RABU 8.00 pagi - 4.45 ptg 8.30 pagi - 4.15 ptg
   KHAMIS 8.00 pagi - 4.30 ptg 8.30 pagi - 4.00 ptg

   Johor :

   HARI WAKTU PEJABAT OPERASI KAUNTER
   AHAD - RABU 8.00 pagi - 5.00 ptg 8.30 pagi - 4.30 ptg
   KHAMIS 8.00 pagi - 3.30 ptg 8.30 pagi - 3.00 ptg

   Sabah :

   HARI WAKTU PEJABAT OPERASI KAUNTER
   ISNIN - KHAMIS 8.00 pagi - 1.00 ptg
   2.00 ptg - 5.00 ptg
   8.30 pagi - 4.30 ptg
   JUMAAT 8.00 pagi - 11.30 pagi
   2.00 ptg - 5.00 ptg
   8.30 pagi - 11.30 pagi
   2.00 ptg - 4.30 ptg

   Sarawak :

   HARI WAKTU PEJABAT OPERASI KAUNTER
   ISNIN - KHAMIS 8.00 pagi - 1.00 ptg
   2.00 ptg - 5.00 ptg
   8.30 pagi - 4.30 ptg
   JUMAAT 8.00 pagi - 11.45 pagi
   2.15 ptg - 5.00 ptg
   8.30 pagi - 11.45 pagi
   2.15 ptg - 4.30 ptg

   Negeri-negeri lain :

   HARI WAKTU PEJABAT OPERASI KAUNTER
   ISNIN - KHAMIS 8.00 pagi - 5.00 ptg 8.30 pagi - 4.30 ptg
   JUMAAT 8.00 pagi - 12.15 tgh
   2.30 ptg - 5.00 ptg
   8.30 pagi - 12.15 tgh
   2.30 ptg - 4.15 ptg
  • Waktu operasi IFiC mengikut negeri adalah seperti berikut:

   Kuala Lumpur :


   AGENSI ISNIN - KHAMIS JUMAAT
   TABUNG HAJI 8.30 pagi - 4.30 ptg 8.30 pagi - 12.15 tgh
   2.30 ptg - 4.15 ptg
   TH TRAVEL & SERVICES 8.30 pagi - 5.00 ptg 8.30 pagi - 12.15 tgh
   2.45 ptg - 5.00 ptg
   TAKAFUL MALAYSIA 8.30 pagi - 4.30 ptg 8.30 pagi - 12.30 tgh
   2.30 ptg - 4.30 ptg
   BANK ISLAM 9.30 pagi - 4.30 ptg 9.30 pagi - 12.30 tgh
   2.30 ptg - 4.30 ptg

   Johor Bahru :


   AGENSI HARI / MASA HARI / MASA
   TABUNG HAJI AHAD - RABU
   8.30 pagi - 4.30 ptg
   KHAMIS
   8.30 pagi - 3.00 ptg
   TH TRAVEL & SERVICES AHAD - KHAMIS
   8.30 pagi - 5.00 ptg
   SABTU
   8.30 pagi - 1.00 ptg
   TAKAFUL MALAYSIA AHAD - KHAMIS
   8.30 pagi - 5.00 ptg
   -
   BANK ISLAM AHAD - KHAMIS
   9.30 pagi - 4.30 ptg
   -
  • Waktu operasi kaunter bagi bulan Ramadan 1438/H/2017M
   Bermula 29 Syaaban 1438H hingga Syawal 1438H

   Pusat Transformasi Bandar (UTC) Waktu Pejabat
   Semenanjung Malaysia
   UTC Melaka, UTC Kuala Lumpur, UTC Perak,
   UTC Pahang, UTC Kedah UTC Johor, UTC Terengganu, UTC Kelantan, UTC Sentul, UTC Keramat dan UTC Sungai Petani
   Isnin - Ahad
   8.30 pagi - 5.00 ptg
   Sabah, WP Labuan and Sarawak
   UTC Sabah, UTC Sarawak, UTC Labuan, UTC Miri,
   UTC Sibu, UTC Tawau dah Keningau
   Isnin - Ahad
   8.00 pagi - 4.30 ptg

   UTC akan beroperasi seperti masa yang ditetapkan iaitu 8.30 pagi hingga 10.00 malam di Semenanjung Malaysia dan 8.00 pagi hingga 9.00 malam di Sabah, Labuan dan Sarawak mulai 4 Syawal 1438H.


   Waktu operasi kaunter UTC Kedah, Perak, Pahang, Melaka dan Johor adalah seperti berikut:

   HARI WAKTU PEJABAT OPERASI KAUNTER WAKTU REHAT
   ISNIN - AHAD 8.00 pagi - 10.00 malam 8.30 pagi - 9.30 malam 7.00 malam - 8.00 malam
   JUMAAT 8.00 pagi - 10.00 malam 8.30 pagi - 12.15 tgh

   2.45 ptg - 9.30 malam
   12.15 tgh - 2.45 ptg

   7.00 malam - 8.00 malam

   Waktu operasi kaunter UTC Terengganu dan Kelantan adalah seperti berikut:

   HARI WAKTU PEJABAT OPERASI KAUNTER WAKTU REHAT
   ISNIN - AHAD 8.00 pagi - 10.00 malam 8.30 pagi - 9.30 malam 7.00 malam - 8.00 malam
   JUMAAT 8.00 pagi - 10.00 malam 8.30 pagi - 12.15 tengahari

   2.45 petang - 9.30 malam
   12.15 tengahari - 2.45 petang

   7.00 malam - 8.00 malam

   Waktu operasi kaunter UTC Sarawak adalah seperti berikut:

   HARI WAKTU PEJABAT OPERASI KAUNTER WAKTU REHAT
   ISNIN - AHAD 8.00 pagi - 9.00 malam 8.30 pagi - 8.30 malam 6.00 ptg - 7.00 malam
   JUMAAT 8.00 pagi - 9.00 malam 8.30 pagi - 11.45 pagi

   2.15 ptg - 8.30 malam
   11.45 pagi - 2.15 ptg

   6.00 ptg - 7.00 malam

   Lokasi Pusat Transformasi Bandar (UTC), klik disini

  • HARI WAKTU PEJABAT OPERASI KAUNTER
   SABTU
   (Minggu pertama setiap bulan)
   8.30 pagi - 1.00 ptg 9.00 pagi - 12.30 tgh

   Klik di sini untuk melihat senarai kaunter.

   Sekiranya cuti umum jatuh pada hari Sabtu minggu pertama, maka pejabat TH yang terlibat tidak beroperasi dan tiada gantian dalam bulan tersebut. Manakala bagi pejabat TH Negeri yang mempunyai UTC, pejabat berkenaan tidak terlibat dalam pelaksanaan operasi pejabat dan urusan kaunter pada hari Sabtu (minggu pertama).


  • Nota : Cuti Umum / Kelepasan AM adalah ditutup.
 • Hibah TH

  Hibah TH 2016

  4.25%

  HIBAH TAHUNAN

  +

  1.50%

  HIBAH HAJI

  Pengiraan Hibah Pendeposit TH 2016 adalah seperti berikut:

  HIBAH PENGIRAAN
  Hibah Tahunan TH (4.25%)

  Akaun Pendeposit TH Aktif

  Kiraan:
  Baki purata minima bulanan akaun TH (Jan-Dis 2016)/12 bulan) x 4.25%

  Hibah Haji (1.50%)

  Akaun Pendeposit Belum Tunai Haji

  Akaun simpanan yang baki purata RM9,980 atau kurang

  Kiraan:
  Baki purata minima bulanan ≤ RM9,980 (Jan-Dis 2016)/12 bulan) x 1.50%

  NOTA: Hibah Haji – HIbah khas yang diberi kepada para pendeposit TH yang belum pernah menunaikan haji dan terhad kepada bayaran haji semasa (RM9,980).

  Sila muat turun FAQ (PDF) disini.